PRIVACYVERKLARING

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het HPhO zal zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te accepteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kunt u dit doen via info@hpho.nl.

Waarvoor wij verzamelde gegevens gebruiken

Het HPhO gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het algemeen functioneren van het orkest; de organisatie van een concert; het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen) die via de website of de leden verlopen; het versturen van concertuitnodigingen en andere uitingen van het orkest.

Welke gegevens verwerken we en waarom?

WEBSITEBEZOEKERS
Onder websitebezoekers vallen personen die de website hpho.nl bezoeken.

Welke gegevens?
Naam, e-mailadres en rekeningnummer van bezoekers die kaarten bestellen; naam en e-mailadres van bezoekers die een bericht achterlaten.

Waarom?
Voor het juist registreren van betalingen en het kunnen reageren op berichten.

Hoelang?
Zolang als voor de financiële afwikkeling van een concert nodig is, met inachtneming van een eventuele fiscale bewaartermijn. Indien u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties om persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen wij zorgen dat de kaartverkoop op de juiste manier verloopt, of kunnen wij uw vraag beter beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Verder maken we op hpho.nl gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten cookies het bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kunnen we onze content nog beter op hun behoeften afstemmen.

LEDEN
Leden zijn de vaste leden en projectleden van het HPhO.

Welke gegevens?
Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, overige gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het orkest zoals de datum van inschrijving, aanwezigheid bij repetities, instrument, soort lidmaatschap, foto’s.

Waarom?
Deze gegevens zijn nodig voor het functioneren van het orkest.

Hoe lang?
De gegevens van onze leden worden tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht). Foto’s worden gearchiveerd voor onbepaalde tijd.

ORKESTRELATIES 
Onder orkestrelaties worden zij gerekend die, anders dan als lid, hun medewerking verlenen aan (de organisatie van) concerten en projecten van het orkest.

Welke gegevens?
Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing rekeningnummer en de aard van eerdere samenwerking(en).

Waarom?
Zodat relaties voor eventuele nieuwe samenwerkingen benaderd kunnen worden.

Hoe lang?
Voor maximaal 10 jaar na de laatste samenwerking.

OVERIGE RELATIES 
Onder overige relaties vallen bijvoorbeeld bijzondere genodigden, media, fondsen en subsidiënten.

Welke gegevens?
Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, aard van de relatie.

Waarom?
Deze gegevens gebruiken we voor het functioneren van het orkest en de organisatie van concerten.

Hoelang?
Zolang deze gegevens nog relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons heeft verstrekt, delen wij nooit met derden, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het HPhO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage in, of correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hpho.nl. U zult binnen één een maand reactie ontvangen met daarin de verdere stappen die ondernomen zullen worden. Wij kunnen u hierbij vragen om extra informatie om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Verder wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Het HPhO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via secretaris@hpho.nl.

Andere doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen.